čekárna na náměstí - Černošín

investor : město Černošín
spoluautoři : Ing. arch. Hana Dulenčin
vizualizace : Ing. arch. Jan Cyráni

září 2009

 

Na pozemku dnes stojí stávající kavárna č. p. 333 nepravidelného půdorysu se stanovou střechou, která je zastaralá svým zázemím a vzhledově nevhodná pro nové pojetí obnovy náměstí. Stávající budova bude odstraněna a nahrazena novou čekárnou. Cílem novostavby je nahrazení funkčních a estetických nedostatků stávajícího domu, její začlenění do obnoveného prostranství. Snažíme se respektovat půdorysné umístění stavby v místě bývalé kavárny. Drobnou horizontální siluetou domu a materiálovým ztvárněním se včlenit do podélného prostranství upraveného náměstí.

Na základě zadání investora byly v objektu na minimální ploše řešeny místnosti čekárny s informačním pultem a internetem, stánku PNS se zázemím a prostory veřejného WC .

Objekt čekárny leží ve volné ploše náměstí jako soliter. Jako takový je i řešen. Vpodstatě jednoduchá kubická hmota je jednoduše prolomena prosklením. Čekárna je zpoloviny prosklená (vlastní prostor čekárny se stánkem PNS) a zpoloviny plná (sociální zařízení, technické zázemí). Do prostoru náměstí vstupuje rozšířením pobytového prostoru – dřevěnou terasou vyrovnávající převýšení pozemku. Prosklení zakřivenými okny v čele čekárny zjemňuje tvrdost kubické hmoty a reaguje na funkční i prostorové plynutí náměstí ve směru osy kostela shora dolů. Vzhledem k množství omítaných staveb po obvodu náměstí byl pro obklad pevných konstrukcí kavárny vybrán korodovaný plech COR-TEN. Takto je jednoduchá hmota čekárny zvýrazněna, její působení není tak hmotné a korodovaný plech dává stavbě punc efemérnosti a výjimečnosti. Vzhled a pojetí fasády objektu vypovídá o vnitřím funkčním uspořádání budovy. Prosklenou částí se zaoblenými rohy otevírá návštěvníkům výhled do 3 stran a na nejcenější pohled do horní poloviny náměstí s objektem kostela Sv. Jiří  s přilehlým bývalým hřbitovem. Prostor čekárny tak volně přechází do prostoru náměstí, výhled umožňuje sledovat dění v centru města i přilehlé autobusové zastávky. Odvrácená strana členěná drobnými okny vypovídá o vnitřním fuknčím uspořádáním zázemí objektu. Uspořádání jednotlivých plechů COR-TEN na ploše fasády uplatňuje princip svastiky. Uvažujeme o možnosti obrůstání fasády popínavými rostlinami.

Čekárna leží v centru náměstí obce Černošín. Terén v místech půdorysu navrhované budovy klesá od západu k východu, je mírně převýšen, o cca 0,35 m. Po stranách náměstí probíhají automobilové komunikace umožňující plynulý průjezd náměstím, objekt je osazen do zpevněné, dlážděné plochy náměstí. Přístup k objektu je tedy dostupný chodcům, komunikace pro pěší jsou řešeny v souladu s potřebami osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Přístup do objektu je bezbariérový. Osazení domu na pozemku stávající (odstraněné) kavárny nabízí možnost využití stávajicích inženýrských sítí.

Budova je obdélníkového tvaru, rozměrů cca 6,45 x 11,95 m, je přízemní. Objekt je zděný s ŽB monolitickou konstrukcí ploché střechy v místech prosklení podpírané ocelovými sloupy, konstrukční systém kombinovaný - stěnový, podélný a skeletový. Větraná zateplená fasáda obložená plechem COR – TEN vyrůstá z betonové podezdívky do výšky střešní atiky. Hlavní vstup je z čelní severní strany přes dřevěnou terasu, v letních měsících je možno rozšířit prostor čekárny na terasu otevřením posuvných prosklených stěn.

Stavba stojí na mírně svažitém pozemku náměstí, který je z východní strany zatravněný, z jižní a západní stany k objektu dobíhají komunikační plochy pro pěší dlážděné v žulové kostce, ze strany severní, kde se nachází vstup, se do objektu vstupuje z mlatového povrchu přes stupně dřevěné terasy.

Celý provoz po objektu je bezbariérový. Vnitřní dispozice je rozdělena do dvou částí, prosklené – čekárny se stánkem PNS, a pevné – veřejné toalety a tech. zázemí. Předpokládáme vybavení čekárny mobiliářem pro sezení se stoly a informačním pultem s veřejným internetem.