rekonstrukce samoobsluhy v Lelekovicích – polyfunkční centrum Poňava

investor : obec Lelekovice
vyzvaná soutěž
spoluautor, spolupráce s Ing. arch. M. Lehmannem
říjen 2007

Při návrhu nadstavby jsme se rozhodli vzhledem k rozlehlosti a nízké výšce stávajícího objektu nejít cestou viditelně oddělené nádstavby, ale naopak udržet celý dům kompaktní a homogenní, nádstavbu propojit se stávajícím objektem a vše řešit jako jeden dům. Nesnažili jsme se původní přízemní typovou samoobsluhu skrývat, ale kultivovat. Hmotu domu jsme zvýšili o nádstavbu, omítané plochy stěn celý dům spojují, okna na fasádách sjednocují. Architektonické prvky tohoto domu jsou střídmé vzhledem k umístění v obci za městem. Naší představou bylo, že objekt, který je svou velikostí mimo měřítko staveb v obci, nechceme maskovat, ale k jeho zkultivování použijeme standartní „vesnické“ způsoby stavění. Vzniká tak zvláštní dichotomie objektu velkého měřítka, do obce vpodstatě nepatřícího, ztvárněného v plastické, nerovné, přírodně lazurované omítce, s vloženými členěnými okny klasických formátů v barevném provedení. Tak trochu mrakodrap z kotovice. Tomu odpovídá i název domu namalovaný na čelní fasádě schodišťové haly – „Poňava“ – vycházející z místopisu obce.

V přízemí nejsou provedeny žádné změny dispozice vlastního domu, k bočním fasádám jsou přistavěna schodiště do nádstavby, zleva schodiště k lékařům s výtahem pro invalidy v uzavřené vstupní hale, zprava pak otevřené venkovní schodiště do pronajímatelných místností kryté stříškou a vybíhající obvodovou zdí nádstavby. Plocha nádstavby je rozšířena nad dnešní pergolu, stávající pergola je nahrazena šikmými ocelovými sloupy vynášejícími předsazenou část nádstavby. Plocha nádstavby je rozdělena na část lékařského centra a část pronajímatelných ploch. V logice nosného systému přízemí jsou podél nosných zdí vedeny chodby prosvětlované uvnitř dispozice světlíky. Na obě strany od chodeb jsou pak trakty místností. Chodby v lékařské části jsou rozšířeny a slouží i jako čekárny. Každá pracovna lékaře je doplněna o příjmovou místnost sestry. Vzhledem k volnému zadání obsahu nádstavby nejsou pracovny lékařů řešeny detailně a, stejně jako pronajímatelné plochy, jsou v této fázi pouze plošně vymezeny a jejich dispoziční uspořádání, stejně jako pronajímatelných ploch, může být libovolně změněno. V centru dispozice nádstavby jsou umístěna sociální zařízení, pro lékařskou část jsou to WC pro muže, ženy, zaměstnance a invalidy a úklidová komora, pro část pronajímatelných ploch jsou to WC pro muže a ženy a kuchyňka. Obě části nadstavby jsou v podélné chodbě odděleny pouze dvoukřídlými dveřmi, je tak umožněno použití výtahu i pro část k pronajímání.

Rozmístěním oken a schodišť je dosaženo zdánlivé symetrie vstupního průčelí. Pro měkčí působení hmoty domu je obvodová zeď nádstavby vstupní fasády mírně zakřivena a zaoblenými rohy přechází ve fasády boční. Zaoblení společně s šikmými sloupy a kruhovými okny a otvory jsou nejvýraznějším motivem domu. Ostatní fasády jsou pak již řešeny utilitárně, bez snahy o architektonizování.

Okolní parcela je vpodstatě řešena tak jak dnes, přístupová cesta pro pěší na osu průčelí objektu, obslužná komunikace podél západní fasády objektu, za budovou jsou skryta parkovací stání na místě dnešní plechové boudy. Prostor obslužného dvora je uzavřen zdí a dvoukřídlou plechovou bránou. U parkovacích stání je navrženo vysazení dvou stromů. Oplocení parcely se nepředpokládá, pěšina k hřišti a potoku bude i nadále sloužit.