Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně

investor : Statutární město Brno

studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor

autor, vedoucí projektant : Ing. arch. David Prudík

spolupráce : Ing. arch. Terezie Havlíková, Ing. arch. Ondřej Seďa, Romana Štrynclová, Ing. arch. Markéta Čermáková

návrh parkových úprav : ing. et ing. Tomáš Jiránek, New Visit s.r.o.

návrh vizuálního stylu : Martin Hrdina a Michal Pavlík, Hrdina Pavlík Design Studio

projekce : leden 2021 – září 2022

realizace : březen 2022 – prosinec 2023

foto : Tomáš Picka

 

V historickém areálu bývalých městských vodojemů na Žlutém kopci jsou umístěny 3 vodojemy z let 1874, 1894 a 1917, dva cihelné a jeden betonový. Jedná se o kvalitní technické stavby v unikátní kumulaci na jednom pozemku.

 

Areál byl charakteristický volnými plochami trávníků nad vodojemy a hmotami mezí dávajícími tušit objemy těles vodojemů. Konceptem jejich zpřístupnění veřejnosti je minimalizace zásahů jak do samotných vodojemů, tak i do prostorové situace na pozemku.

 

Vodojemy byly osvětleny a vybaveny elektroinstalací a únikovými schodišti. Původní domek hlídače (ve špatném technickém stavu) byl rozebrán a podsklepen. Do podzemí bylo umístěno schodiště lemující prosklenou výtahovou šachtu a chodby umožňující bezbariérové vstupy do dvou vodojemů (01 a 03). Horní stavba domku hlídače slouží jako vstup a pokladna. Dle dochovaných konstrukcí a historické fotografie byly provedeny repliky historických fasád. K domku je přistavěna nová přístavba sociálního a technického zázemí v jednoduchém kubickém tvaru opláštěná vlnitým cortenovým perforovaným plechem. Vodojem 02 je zpřístupněn samostatným schodištěm ukrytým v terénu.

 

Charakter parkových úprav je podřízen hlavní náplni areálu – expozice technické památky a blízkostí Masarykova onkologického institutu. Park je navržen jako klidový, bez dětských hřišť. Navržená cestní síť reflektuje potřebnou propustnost území bez zbytných cestiček. Volné prostory trávníků nad vodojemy jsou vyváženy výsadbou bosketu moravských jaderniček půdorysu parafrázujícím podzemní prostory vodojemů (spon stromů vychází z opěrného systému vodojemu 02). Areál po provedených úpravách nedoznal zásadních prostorových změn.

 

Nové konstrukce materiálově a barevně navazují na materiály vodojemů (cihla, beton, rezavý a černý kov), tvarosloví je současné.