Rehabilitace parku na Střeleckém ostrově v Praze

investor : Praha 1
architektonická studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
spoluautor, spolupráce s arch. T. Jiránkem a atelierem New Visit
2008 – prosinec 2012
realizováno 2013
oceněno : Cena hlavního města Prahy v soutěži Česká dopravní stavba 2013

publikováno :

  • časopisy –  ARCHITEKT – 05/2007; STAVBA – 4/2008; PARK ZAHRADA KRAJINA – 3,4/2008
  • knihy – Ročenka české architektury 2007/2008 (vyd. Prostor – architektura, interiér, design, o. p. s. 2009)

Historický nástin

Místo je součástí městské památkové rezervace, pod statutem přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Střelecký ostrov patří mezi významné parky hlavního města Prahy. Je součástí systému ostrovních parků na řece Vltavě, se zcela osobitou ostrovní atmosférou; se sebevědomou klasicistní a novokrajinářskou architektonickou kulturou z období přelomu 19. a 20. století. První zmínka o ostrově pochází z 12. století. Ve 14. stol. vlastnil ostrov konvent Johanitů, kteří na něm za vlády Karla IV. vystavěli tvrz. V 15. století byl ostrov vyhrazen střelcům a byla zde zřízena střelnice. V roce 1648 se odehrál boj o Střelecký ostrov, kdy jej střelci ubránili proti Švédům. O sto let později (1743) byl ostrov obsazen a stromy na ostrově byly vykáceny. V 18. a 19. století začal ostrov sloužit, mimo střeleckých aktivit, také lidovým veselicím s tancem. Sbor pražských ostrostřelců postavil v roce 1812, po požáru staré dřevěné střelnice, novou zděnou budovu s hostincem podle plánů architekta Josefa Klementa Zobela (pozdější Spolkový dům). V roce 1842 byla tato budova opravena a v letech 1935-1937 rozšířena o terasu s kavárnou podle návrhu architekta Jana Zázvorky. V roce 1888 byla zrušena střelnice. Roku 1892 se ostrov stal majetkem města, když jej odkoupila obec pražská. V roce 1901 podnikatel Vojtěch Lanna, dle plánů architekta Antonína Balšánka, nechal postavit most Legií, včetně schodiště na ostrov. Z té doby je dochována studie velkorysých úprav Střeleckého ostrova téhož autora, která byla částečně realizována a dnešní podoba architektonické rehabilitace ostrova na tyto studie reaguje. V 60. letech 20. století, proběhla v režii hlavního města Prahy obnova značně zchátralého parku. V roce 2007 byla městskou částí Praha 1 zahájena projektová příprava zásadní rehabilitace Střeleckého ostrova, která byla v roce 2013 ve střední a severní části ostrova realizována. Původním smyslem návrhu bylo umožnit veřejnosti zpřístupnění a užívání ostrova v jeho celistvosti. Vzhledem ke komplikovaným vlastnickým poměrům byla prozatím zpřístupněna pouze část severní.

Koncept

Principiálním smyslem návrhu bylo rehabilitovat důstojnost a architektonickou hodnotu ostrova v samém centru Prahy 1. Nefunkční a nevyhovující stavební, provozní a technické prvky byly z ostrova odstraněny. Celkově je řešena generační obnova vegetačních prvků a zajištění vyhovujících životních podmínek.

Návrh potvrzuje půdorysné členění a původní architektonickou kompozici mezi centrálním kamenným schodištěm a objektem Spolkového domu. V severní polovině parku je zachováno obvodové trasování cesty. Cesta se stává základem ostrovní pěší vyhlídkové promenády, která je trasována po celém obvodu ostrova.

Všechny cesty a zpevněné plochy jsou řešeny z přírodních materiálů. Severní cíp ostrova bude přechází do vody písečnou pláží. V severní části jsou navržena také dvě schodiště k vodě. Travnaté plochy jsou navrženy jako pobytové. Prostor pod mostními oblouky, stejně jako předprostor Spolkového domu je řešen z kamenné dlažby.

Po odstranění zdravotně, provozně a bezpečnostně problematických a poškozených stromů, je vysazena nová generace dřevin a to jak s ohledem na přirozené stanoviště, tak na dřeviny z dříve založené parkové úpravy. Celý prostor je upraven jako volné výsadby stromů s podhlednými kmeny. Břehy pokrývá přirozená travobylinná vegetace.

Důležitým momentem návrhu je bezbariérové zpřístupnění ostrova, které je řešeno samostatně stojícím objektem nového výtahu umístěným v ose mostního pilíře. S nikou pilíře je spojen pouze lávkou. Navazující prostor je řešen jako zpevněná plocha, pobytové a společenské centrum s možností umístění a napojení mobilních zařízení. Z prostoru jsou snadno přístupná protilehle umístěná dětská hřiště pro různé věkové skupiny dětí.

Cesty jsou doplněny dostatečným počtem laviček v několika modifikacích – lavičky s opěrákem, lehké lavičky bez opěráků a masivní lavičky bez opěráku levitující v ploše pobytového trávníku s podsvícením, aby byly k nalezení i po setmění.

Veřejné osvětlení je řešeno pražskými historickými lampami (požadavek NPÚ). Mostní oblouky jsou podsvíceny zemními světly.

V rámci rehabilitace bylo opraveno historické schodiště na ostrov z mostu Legií a rekonstruovány veřejné toalety v mostním pilíři.