Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně

investor : Statutární město Brno

studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor

autor, vedoucí projektant

spolupráce : Ing. arch. Terezie Havlíková, Ing. arch. Ondřej Seďa, Romana Štrynclová, Ing. arch. Markéta Čermáková

návrh parku : ing. et ing. Tomáš Jiránek, New Visit s.r.o.

návrh vizuálního stylu : Martin Hrdina a Michal Pavlík, Hrdina Pavlík Design Studio

projekce : leden 2021 – září 2022

realizace : březen 2022 – prosinec 2023

foto : Tomáš Picka

 

URBANISMUS, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ

Historický vodárenský areál bývalých městských vodojemů na Žlutém kopci leží na pozemcích s parc. č. 325, 326, 327, 328,329, 330; k. ú. Staré Brno 610089. Pozemek o celkové velikosti 23 455 m2 je vymezen ze severu ulicí Tvrdého, ze západu ulicí Roubalova a východu zahradami vil v ulicí Tomešova. Na západ od řešeného území se nachází Masarykův pavilon Masarykova onkologického ústavu.

Vstup do areálu vede z ulice Tvrdého podél obytného domu Tvrdého 15, č. p. 506.

Při východní hranici areálu se nachází zástavba solitérních nízkopodlažních domů, mezi nimiž se nachází významné objekty jako je Tomešova vila od architekta Oskara Pořísky nebo kulturní památka Vlastní dům Mojmíra Kyselky. Terén je svažitý s klesáním od západu k východu, přičemž střechy polozahloubených respektive zahloubených vodojemů zasypané zeminou vytváří rovné pochozí terasy.

Podstatou navrhovaného řešení zpřístupnění vodojemů je minimalizace prostorových zásahů. Stávající areál je charakteristický volnými plochami trávníků nad vodojemy a hmotami mezí dávajícími tušit objemy těles vodojemů. Charakter parku je dán jeho podřízeností  hlavní náplni areálu – expozice technických památek – a blízkostí Masarykova onkologického institutu. Park je tedy klidový, bez dětských hřišť a přílišných aktivit. Areál po navrhovaných úpravách de facto nedoznal zásadních změn. Hlavní vstupy do vodojemů 01 a 03 jsou skryty do podzemí. Schodiště do vodojemu 02 je zapuštěno pod terén. Stejně tak úniková schodiště. Na povrchu se projevují pouze zábradlím.

Vstupy do dvou vodojemů při ulici Tvrdého jsou skryty v podzemí v nově podsklepeném domku hlídače jenž slouží jako vstup a pokladna. Vzdálený vodojem 2 v jižním cípu je zpřístupněn zakopaným schodištěm ukrytým v terénu. Navržená cestní síť reflektuje potřebnou propustnost a obslužnost území bez zbytných „parkových“ cestiček. Cestní síť je hierarchická ve třech úrovních. Hlavní přístupová a obslužná komunikace v areálu z ul. Tvrdého je dlážděná cihelnou dlažbou. Zajišťuje bezbarierový přístup a zásobování. Parkové cesty výhradně pro pěší jsou mlatové a obslužné chodníky vedlejších vstupů do vodojemů (pro potřebu obsluhy) jsou navrženy z betonových velkoformátových dlaždic. Při objektu pokladen, v těžišti areálu, je cestní síť rozšířena o obslužnou a shromažďovací dlážděnou plochu a odpočinkovou plochu mlatu. Lavičky jsou umisťovány do centrálního prostoru, podél cest a rozesety v travnatých plochách. Vesměs volné prostory trávníků nad vodojemy jsou vyváženy výsadbou bosketu v obdélníkovém půdorysu parafrázujícím podzemní prostory vodojemů (spon stromů – moravských jaderniček – vychází z opěrného systému vodojemu 02).

Park není oplocen, je volně přístupný. Od ulice Tvrdého je oddělen nově založeným živým plotem nad původní zídkou z umělého kamene.

Původní parkoviště na pozemku je zachováno, částečně zrekonstruováno výměnou dlažby ze zatravňovací tvárnice.

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

Konceptem zpřístupnění vlastních vodojemů je minimum zásahů do jejich historických konstrukcí.

Vodojemy jsou vyčištěny a zakonzervovány. Do jednotlivých vodojemů jsou proraženy nové hlavní vstupy a osazena úniková schodiště. Armaturní komory (vodojem 01 a 03) a šoupátkový domek (vodojem 02) jsou rekonstruovány.

Rozvody elektroinstalací a nasvícení vodojemů je provedeno skrytě či s minimálními zásahy do historických konstrukcí. Každý z vodojemů je nasvícen odlišným způsobem – vodojem 01 shora (LED pásky jsou skryty za římsy jednotlivých lodí); vodojem 02 zdola (rozvody elektro jsou skryty v zabetonovaných drážkách v podlaze); v jižní komoře vodojemu 03 přiznaně stožáry (elektroinstalace skrytá v odvodňovacích kanálech) a v severní komoře vodojemu 03 skrytě zdola, reflektory umístěnými za sloupy). Jednotlivá světla jsou řízena přes softwarové rozhraní a umožňují nastavení různé intenzity svícení, náběhů světelnosti, výběru libovolných skupin světel apod.

Domek hlídače slouží jako pokladna, sociální zázemí a především jako hlavní vstup do vodojemů 01 a 03. Původní domek byl, vzhledem ke špatnému statickému stavu, rozebrán a po podsklepení a betonáži horní stavby byly provedeny repliky historických fasád domku dle původních dochovaných konstrukcí a prvků (krov, truhlářské výplně otvorů, cihelná římsa,…) a historické fotografie dokumentující stav domu na konci 19. století.

K domku je přistavěna nová přístavba sociálního a technického zázemí v jednoduchém kubickém tvaru opláštěná vlnitým cortenovým plechem.

Nové konstrukce jsou materiálově i barevně odlišené od konstrukcí původních.

Pohledový beton – stěny a podlahy nových zásahů (dům hlídače i s přístavbou a podzemím, vstupní schodiště a komora do vodojemu 02, šachty únikových vřetenových schodišť na terén).

Corten – zkorodovaný plech – obklad přístavby domu hlídače (perforovaný, vlnitý), vstupní dveře do domu hlídače a pítko proti vstupním dveřím.

Černý nátěr oceli – nové zámečnické výrobky vně i uvnitř vodojemů.

Modrý nátěr – truhlářské prvky a interier přístavby.