ZŠ Oslavice – nástavba objektu školy a novostavba polytechnické učebny

investor : Obec Oslavice
studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
autor, vedoucí projektant
spolupráce : Ing. arch. Terezie Havlíková, Ing. arch. Markéta Čermáková
leden 2016 – březen 2017
realizováno 2019 – 2020
foto : Tomáš Picka

Objekt se nachází v jihovýchodní části obce Oslavice u hlavní komunikace procházející celou obcí. Ze severu je pozemek ohraničen obslužnou komunikací. Budova školy je svou polohou u hlavní komunikace významným a exponovaným prvkem obce. Původní hlavní vstup do budovy již není užíván, ale zůstává zachován. Stávající hlavní vstup je nyní ze severo-východu a bude bezbariérový.

Ve dvoře bude odstraněn stávající objekt skladu a bude zde postavena nová polytechnická učebna polygonálního půdorysu a šikmou střechou. Vstup do objektu bude z jižní strany.

SO 01 – BUDOVA ŠKOLY

Architektonický návrh řeší rozšíření základní školy o nástavbu ve 3.NP, kde budou umístěny dvě nové kmenové učebny, kabinet a sociální zázemí.

Z důvodu získání dostatečného prostoru je navrženo odstranění stávající sedlové střechy a celé konstrukce krovu a vybudování plnohodnotného 3.NP. Nástavba začíná nad stávající římsou, za kterou částečně ustupuje. Od původní budovy je oddělena a opticky odlehčena svislým laťovým dřevěným obložením a zaoblenými rohy. Nástavba tak měkce zakončuje stavbu a svislým rastrem latí zdůrazňuje význam veřejné budovy.

Rastr oken v nástavbě navazuje na rozmístění oken historické spodní části objektu, chybějící prosvětlení je dosaženo instalací střešních oken do ploché střechy. Stávající objekt školy bude zateplen. Díky tomuto řešení, také dojde k přeřešení odvodu dešťové vody a k odstranění rušivých okapů a svodů na nejexponovanějších fasádách. Nová střecha bude plochá, sklonitá k severovýchodu a schovaná za atikou.

Severovýchodní část objektu – přístavba sociálních zařízení, kde je umístěn nový hlavní vstup se šatnami a veškeré sociální zázemí, je opticky taktéž oddělena zahalením do dřevěného laťového obkladu. Tento obklad probíhá nepřerušeně po celé její výšce i přes okenní otvory, které lze za ním tušit a částečně i vidět. Díky tomuto pojetí fasády a nižší výšce této přístavby dochází k jejímu hierarchickému potlačení oproti hlavní hmotě školy.

Fasáda budovy bude provedena v hladké bílé omítce. Krytina střechy foliová. Klempířské práce – falcovaný svitkový TiZn. plech. Okna dřevěná. Laťování – tepelně upravené modřínové latě.

SO 02 – OBJEKT POLYTECHNICKÉ UČEBNY

Novostavba polytechnické učebny je navržena jako jednopodlažní zděný objekt s pultovou střechou. Střecha stoupá ve směru od vstupu se soc. zařízením ve smyslu narůstání světlé výšky v učebně. K dosažení požadované prosvětlenosti jsou do střechy umístěna tři střešní okna. Vstup do objektu je navržen ze školního dvora z jižní strany. Ze vstupu je přístupné wc pro imobilní, výlevka, wc chlapci, wc dívky, wc učitelé a samotná učebna, v které bude umístěna kuchyňská linka. Z učebny je přístup velkorysou prosklenou sestavou francouzských oken na terén. Na jižní fasádě bude přesvětlení a přehřívání bránit pultová stříška kryjící vstup do objektu.

Fasáda budovy bude provedena v hladké bílé omítce. Krytina střechy a klempířské práce budou z falcovaného svitkového TiZn. plechu. Okna budou hliníková.