Polyfunkční dům Panská 7 Brno

investor : soukromý
studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
autor, vedoucí projektant
spolupráce : Ing. arch. Terezie Havlíková, Ing. arch. Markéta Čermáková
říjen 2014 – květen 2015
realizováno 2016
foto : Tomáš Picka

„Dům vzniklý renesanční přestavbou dvou domů v době kolem r. 1630, upravovaný barokně, v 19. a na začátku 20. století.“ – Památky Brna, odbor kultury úřadu města Brna 1991.

Stávající objekt prošel v roce 1974 zásadní přestavbou. Lze říct, že od úrovně podlahy ve 3.NP jsou všechny konstrukce nové – tzn. z roku 1974.

Objekt je provozně členěn na obchodní parter (2 obchody) se vstupními prostory do ostatních prostor objektu, skladovací suterén, v horních podlažích a podkroví je celkem 6 malometrážních bytových jednotek velikosti 1+kk.

Návrh fasád vychází ze skutečnosti, že dochovaných historických konstrukcí obsahuje dům minimum. Všechny historické konstrukce zůstanou zachovány a nebude do nich zasahováno. Fasády jsou pak řešeny materiálově a proporčně ve shodě s umístěním domu v památkové rezervaci, ale bez snahy vytvořit iluzi dochovaného historického objektu. Tak aby návštěvník města nebyl atakován novotvarem v historickém kontextu, ale aby zároveň nebyl klamán neexistující historičností.

Barevnost omítek šedopísková. Nátěr štukových ploch fasád na vápenné bázi, tak aby barevnost byla lazurovaná. Šambrány oken do ulice Panská budou natřeny ve světlejším odstínu. Nová okna budou osazena a upravena tak, aby zachovávala základní proporce historických oken – tzn. rám okna bude částečně skryt za uskočené ostění, střední sloupek dvou otvíravých křídel bude zbroušen na minimum, křídla budou opatřena dřevěnými okapovými lištami. Okna budou natřena krycím emailem barevnost šedohnědá. Nová kordonová římsa, která oddělí parter od vyšší části fasády, bude provedena v jednoduchém tvarosloví z mědi a bude v ní umístěno nasvětlení fasády. Parter pod římsou bude přeštukován kletovanou omítkou zataženou ocelovým hladítkem. Nové výplně otvorů v parteru budou provedeny jako atypické truhlářské výrobky z dubového masivu. Vstupní dveře v portálu budou potaženy měděným perforovaným plechem. Výkladce jsou fixní, dveře jednokřídlé otvíravé dovnitř. Krov celého objektu bude ponechán stávající ve stávajícím sklonu a výšce a nově zateplen. Tři střešní vikýře budou nově opláštěny falcovým měděným plechem v korespondenci s okolními budovami a historickým centrem města. Střešní krytina sedlové střechy uliční strany bude opět z tašek keramických pálených. Veškeré klempířské práce budou provedeny v mědi.

Dvorní fasáda bude provedena ve stejném odstínu štukové omítky jako fasáda uliční. Zázemí většího z obchodů pod pavlačí ve dvoře bude obloženo dřevěnými svislými latěmi, jež zároveň tvoří zábradlí pavlače v 2.NP sloužící jako závětří před vstupem do bytu a zdrobní měřítko hmoty zázemí. Dřevěné opláštění zábradlí stávající pavlače ve 3.NP bude vyměněno za nové, rozměrově a tvarově korespondující s obkladem zadní přístavby v 1.NP. Mansardová střecha dnes v části s prudším sklonem pokrytá taškou bude oplechována svitkovým měděným plechem.

Do podkroví se vchází po schodišti u JZ obvodové stěny. V podkroví se nachází 2 malometrážní byty, oba přístupné ze společné chodby. Společné prostory schodiště a chodby jsou prosvětleny a odvětrány okny v dvorní fasádě, v podkroví je střešní výlez sloužící také jako světlík.

Fasáda budovy bude provedena v hladké bílé omítce. Krytina střechy a klempířské práce budou z falcovaného svitkového TiZn. plechu. Okna budou hliníková.