Rekonstrukce atelieru ve Velkém Meziříčí

investor : soukromý
studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
autor, vedoucí projektant
spolupráce : Ing. arch. Hana Kováčová, Eva Marie Kuželová Bc., Terezie Havlíková Bc.
říjen 2010 – listopad 2011
realizováno 2012 – 2020
foto : Tomáš Picka

Stávající dům leží v zastavěném území města Velké Meziříčí. Objekt leží v památkové zóně na území židovského ghetta. Na objekt bezprostředně navazuje okolní zástavba, na SV straně se pozemek otevírá k řece Oslavě. Obrys zastavěné plochy domu je zároveň obrysem hranic parcely. Přes pozemek, mezi objektem a přístavbou vstupu, vede zaklenutý průchod do ghetta podél nábřeží Oslavy.

Cílem rekonstrukce je maximální zachování funkčních i estetických kvalit stávajícího domu. Nezasahujeme do nosných konstrukcí, velikosti ani polohy stávajících okenních otvorů. Požadavky na změny dispozice jsou řešeny vnitřními vestavbami příček. Zásahy do vnějšího vzhledu domu v oblasti střešní krajiny jsou vyvolány nutností docílit pohodlného přístupu do prostoru podkroví a potřebou prosvětlení a odvětrání podkroví.

Pro, v rámci možností, pohodlný přístup do podkroví je nutné zasáhnout do konstrukce krovu stříšky. Dosažení podchodné výšky schodiště a podesty před vstupem do podkroví řešíme vložením dřevěné konstrukce „vikýře“ kopírujícího půdorys stávajícího schodiště a reflektujícího funkci prosvětlení prostoru a mírné rozšíření podesty nad schodištěm. Tvar vikýře není dán subjektivní snahou o „architekturu“, vychází z logiky věci, potřebného prostoru a podchodné výšky, pouze kopíruje tyto dispoziční potřeby.