Skautské centrum „VINICE“ v Pardubicích – rekonstrukce a dostavba

investor : Junák Pardubice
architektonická studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
spoluautor : Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, atelier New Visit
červen 2006 – prosinec 2008
realizace 2011 – 2012
foto : Š. Bartoš

Zadáním  investora bylo vybudovat na řešeném území sportovně rekreační areál sloužící místní skupině organizace Junák a naplňující současně i potřeby  sportovního i kulturního vyžití místě. Předchozí klubovna Junáka vyhořela. Město Pardubice darovalo skautům pozemek bývalého zahradnictví i s přízemní budovou.

Centrum je navrženo jako kompozice dvou hmot. V červené omítce provedená rekonstrukce a nástavba původního objektu a modřínovými prkny obložená nová přístavba sálů.

Vzhledem k objemu zadání nebylo možné řešit požadovaný provoz v půdorysu stávajícího objektu zahradnictví a byla navržena přístavba vynucená především prostorem velkého sálu. Tato přístavba, předsazená před stávající budovu zahradnictví, byla pojata, jako samostatný objekt s odlišným materiálovým i prostorovým řešením, jenž však funkčně logicky navazuje na rekonstruovaný objekt zahradnictví. Obvodové zdi stávajícího rekonstruovaného objektu zahradnictví jsou prolamovány klasickými dvoukřídlými okny či francouzskými okny. Obvodové zdi přístavby jsou okny narušovány soustavou současněji pojatých čtvercových či pásových prosklených ploch.

Do stávající budovy byly umístěny klubovny a vůbec prostory sloužící především organizaci Junák. Stávající budova je zděná a tak je i navržena její rekonstrukce a nadstavba. Nad stávajícím podélným dvoutraktem je navrženo nové patro završené pultovou střechou klesající k severu. Nadstavba je pak se stávajícími konstrukcemi sjednocena barevností omítky a proporcemi oken reflektujícími provoz.

Přístavba, ve spojení s klubovnami viděnými od vstupu v druhém plánu, se pak stává „logem“ celého centra. Je obložena dřevem, materiálem jenž je pocitově spojen se skautingem. Ač velkých rozměrů a současného tvarosloví měla by navozovat dojem z prken sbité klubovny (původní idea postavit přístavbu z bedýnek od rajčat plněných štěrkem, stejně jako slavná klubovna Rychlých šípů, byla ze statických a tepelně isolačních důvodů opuštěna). Velké prosklenné plochy na fasádě avizují hlavní vstup a velký sál. Prostorový tvar přístavby reaguje na skutečnou potřebu prostoru, jeho čelní stěna se točí ke vstupu (a k jihu). Natočení vstupní fasády i klesání střechy přístavby reflektuje logické natočení hlavní komunikace ke vstupu na pozemek v půdorysu přízemí i její zužování v závislosti na počtu lidí jež ji budou využívat.

Přístavba sálu pak nachází svůj prostorový odraz v objektu skladů, oba objekty svými nakloněnými fasádami vytváří centrální prostor pro umístění hřiště.

V zásadě bude původní objekt č. p. 2666 rekonstruován, nadstavěn o 2. NP nad podélnou částí půdorysu a přistavěn o novou budovu sálu představenou před stávající budovu k jihu. Proti objektu centra bude postavena nová přízemní budova skladů. Prostor parcel kolem budov pak bude řešen jednotlivými sportovně-rekreačními aktivitami v parkovém prostředí.

Přístup na pozemek je zajištěn příjezdovou cestou od jihu při západní hraně pozemku. Přicházející návštěvník pak vstupuje do centrálního prostoru sevřeného mezi oběma budovami, budovou centra a skladů. Vstupní fasáda centra je nakloněna ke vstupu, společně se zrcadlově nakloněnou fasádou skladů prostor opticky prodlužují.

Vlastní objekt centra složen ze dvou funkčně, materiálově i barevně odlišených budov. Rekonstruovaná budova stávajícího zahradnictví je zděná, omítaná, barevnost fasády červenohnědá, okna šedá; budova přístavby je zděná, obložená prkny nasvislo s dřevěnými okny. Předpokládá se obklad modřínovými prkny a jejich nevyhnutelné stárnutí – resp. šednutí, což však pro objekt klubovny není na závadu.

Původní objekt zahradnictví nadstavěný o patro nad podélnou částí půdorysu by měl být zázemím pro oddíly organizace Junák. Pro každý oddíl dětí je zde navržena klubovna, klubovny jsou navrženy ve třech velikostech, tak aby byly flexibilně využitelné dle velikosti a potřeby oddílu, tzn. 5 kluboven ve velikosti cca 15 – 20 m2, 6 kluboven ve velikosti 25 až 30 m2, 1 klubovna 35 m2. Ke klubovnám jsou pak přidruženy doplňkové prostory výtvarné dílny, kanceláře, skladů a sociálního zázemí.

V přístavbě s místnostmi určenými pro využití veřejností jsou umístěny dva sály, velký a malý, s variabilním využitím. Velký sál umístěný v přízemí přístavby je vybaven vlastním sociálním zázemím, přípravnou, šatnou a skladovacími prostory, tak aby byl provozuschopný nezávisle na provozu kluboven. V přízemí přístavby je dále umístěna kancelář a byt správce objektu. Ve stávající přístavbě při severní fasádě zahradnictví je umístěna místnost technického zázemí objektu – výměníková stanice plynovodu, hlavní uzávěr vody, ohřev TUV (el. boiler). Celé přízemí objektu je bezbarierové, sociální zařízení sálu i kluboven vybaveny WC pro invalidy.

Objekt skladů je zděný, omítaný, ve stejné barevnosti jako klubovny. Okna dřevěná, vrata plechová, šedý nátěr.

Krytina pultových střech všech tří budov – falcovaný svitkový TiZn. plech. Klempířské práce – TiZn. plech.